ตัวชี้วัดย่อย : การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/เชิงวิศวกรรม - ภาครัฐ (SOE64)